กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
 2. บุคคลทั่วไป
 3. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประกอบกิจการ
 4. มีความสามารถในการพัฒนาภาพนิ่ง และ / หรือ เคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเองและมีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 5. ต้องเข้ารับการอบรมในกิจกรรม Business Camp for Digital Studio 2015 ไม่น้อยกว่า 80% ของการอบรมทั้งหมด

Categories

 • Animation Contest
 • Game
 • e-Learning
 • New Media

เงินรางวัล

ผลงาน (Present) ของผู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

รางวัลที่ 1 รับทุนรางวัล 450,000 บาท

รางวัลชมเชย รับทุนรางวัล 20,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ทั้งนี้จะมีการจัดพิธีรับรางวัลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

(หมายเหตุ : ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ต้องร่วมกิจกรรมสัมมนาและการเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยสำนักงานเป็นผู้กำหนด)

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้นโดยไม่จำกัดสถานที่อยู่อาศัย
 2. ผู้เข้าประกวดเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 3. โครงการที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใดหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆมาก่อน
 4. ในกรณีที่เจ้าของโครงการนำเสนอผลงานเป็นพนักงานประจำในบริษัทผลงานนั้นๆ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากบริษัทต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแนบหลักฐานมาพร้อมกับการส่งโครงการ
 5. ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานในรูปแบบ PDF File และ Hard Copy
 6. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องนำเสนอโครงการและความเป็นไปได้ของผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (ระยะเวลานำเสนอโครงการ 10 นาที และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ 10 นาที)
 7. โครงการที่นำเสนอจะต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นผลงานชิ้นสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 75 วัน (ในกรณีได้รับทุนสนับสนุนจาก SIPA) และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยต้องนำเสนอตัวอย่างผลงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
 8. ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตผลงานนั้นๆ กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลา

15 - 30 พฤษภาคม 2558 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าอบรม (สอบถามข้อมูล admin@abyte.co.th และ jokey040@gmail.com หรือโทรศัพท์ 086-9986554 และ 095-4295670)
3-5 มิถุนายน 2558 อบรม Business Camp for Studio 2015 ณ ห้อง ดาราออดิชั่น โรงแรมนิวดารา บูติค แอนด์ เรสซิเดนซ์
10 มิถุนายน 2558 ปิดรับสมัคร (ส่ง Conceptual Design Document) ใน รูป Hard Copy
12 มิถุนายน 2558 ประกวดผลงาน